Regenerace sídliště Šalamouna – etapa 6.B

Realizace – od
13. června 2022
Realizace – do
21. listopadu 2022

Popis

Předmětem plnění dle této smlouvy je rekonstrukce ulice Gajdošova začínající ve styku s ulicí Hornických učňů a končící ve styku s ulicí Vítkovická. Rekonstrukce zahrnovala úpravy tras stávajících chodníků, místních komunikací a zpevněných ploch včetně jejich šířkových a výškových úprav, nové parkovací plochy, novou cyklostezku, přeložky veřejného osvětlení včetně umístění nových stožárů veřejného osvětlení, umístění kanalizačních vpustí a přípojek, chráničky podzemních vedení, mobiliář a terénní a sadové úpravy. Rozloha úprav zpevněných ploch je celkem: 6677 m2. Bylo navrženo celkem 43 nových parkovacích stání (40 stání + 3 stání pro ZTP). V rámci sadových úprav bylo novš vysázeno 28 stromů. Součástí plnění je rovněž rozvojová péče o dřeviny a rostliny po dobu 3 let.

Projektant
Studio D-Opava, s.r.o., IČO: 26833115
Zhotovitel
STRABAG a.s., IČO: 60838744
Cena dle PD
38 865 186,24 Kč
Celkové náklady
23 469 227,03 Kč
Technický dozor stavebníka
Ing. Milan Sedláček, Ph.D., IČO: 04786084
Koordinátor BOZP
Ing. Milan Sedláček, Ph.D., IČO: 04786084
Cena vysoutěžená
23 469 227,03 Kč
Cena skutečná
23 728 752,4 Kč